sábado, 23 de junio de 2012

Lección 6: "educación galega"
español (português) -> galego

Señor (senhor) -> Señor
Señores -> Señores
Señora -> Señora
Señora -> Señoras
Todos estos nombres vienen del latín, seniore, en cambio el diminutivo de estos viene del español.
Señorito(s) -> Señorito(s)
Señorita(s) -> Señorita(s)

Por favor (faz favor) -> Por favor
Gracias (obrigado) -> Grazas, graciñas, benzón, beizón, gracias
Muchas gracias (muito obrigado) -> Moitas gracias, moitas grazas
De nada -> De nada

Buenos días (bons dias) -> Bos días
Buenas tardes -> Boas tardes
Buenas noches -> Boas noites
¡Hola! (olá!) -> Ola!
Adiós -> Adeus, abur, aburiño
Chao, chau* (ita.: ciao) -> Chao, chau*
Hasta luego (até logo) -> Ata logo, ata loguiño, deica logo, deica loguiño
Hasta pronto (até pronto) -> Ata pronto, deica pronto
Hasta la próxima (até a próxima) -> Ata a próxima
Hasta mañana (até manhã) -> Ata mañá, deica mañá
Buen fin de semana (bom fim/final de semana)-> Boa fin de semana
Buen finde (bom fim/final de semana) -> Boa finde


lunes, 18 de junio de 2012

Lección 5 e 10: os números

Determinantes numerais
Cardinais
1 un, unha
2 dous, dúas
3 tres
4 catro
5 cinco
6 seis
7 sete
8 oito
9 nove
10 dez
11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 dezaseis
17 dezasete
18 dezaoito
19 dezanove
20 vinte

21 vinte e un, vinte e unha
22 vinte e dous, vinte e dúas
23 vinte e tres
24 vinte e catro
25 vinte e cinco
26 vinte e seis
27 vinte e sete
28 vinte e oito
29 vinte e nove
30 trinta
31 trinta e un, trinta e unha
32 trinta e dous, trinta e dúas
33 trinta e tres
34 trinta e catro
...
40 corenta
...
50 cincuenta
60 sesenta
70 setenta
80 oitenta
90 noventa
100 cen
101 cento un, cento unha
102 cento dous, cento dúas
103 cento tres
104 cento catro
...
110 cento dez
...
200 douscentos
300 trescentos
400 catrocentos
500 cincocentos, quiñentos
600 seiscentos
700 setecentos
800 oitocentos
900 novecentos
1 000 mil
1 001 mil un, mil unha
1 002 mil dous, mil dúas
1003 mil tres
...
2 000 dous mil, dúas mil
3 000 tres mil
...
1 000 000 un millón

Ordinais (todos teñen feminino)
1 primeiro/a
2 segundo
3 terceiro
4 cuarto
5 quinto
6 sexto
7 sétimo
8 oitavo
9 noveno
10 décimo
11 décimo primeiro; undécimo
12 décimo segundo; duodécimo
13 décimo terceiro
14 décimo cuarto
15 décimo quinto
...
20 vixésimo
21 vixésimo primeiro
22 vixésimo segundo
23 vixésimo terceiro
24 vixésimo cuarto
 ...
30 trixésimo
40 cuadraxésimo
50 quincuaxésimo
60 sesaxésimo; sexaxésimo
70 septuxésimo
80 octoxésimo
90 nonaxésimo
100 centésimo
1 000 milésimo
1 000 000 millonésimo


Partitivos (todos teñen feminino)
2 medio/a
3 tercio; terzo
4 cuarto
5 quinto
...
10 décimo
11 onceavo
12 doceavo
13 treceavo
14 catorceavo
15 quinceavo
...
20 vinteavo

---

50 cincuentavo
100 centésimo
...
200 dous centésimos
300 tres centésimos
...
1 000 milésimo
1 000 000 millonésimo

Multiplicativos
2 Dobre
3 triplo
4 cuádruplo
5 quíntuplo
6 séxtuplo
7 séptuplo
8 óctuplo
9 nónuplo
10 décuplo


miércoles, 6 de junio de 2012

Galicia en la Sociedad de Naciones

Galicia... por sempre nación.


[Gl.]
Antes da existencia das Nacións Unidas, como xa saben, existía a Sociedade de Nacións (League of Nations). Pois ben, Galicia foi recoñecida como nación pola Sociedade de Nacións no ano 1933 e a súa participación nela era con voz propia e diferenciada.

Sede da Sociedade de Nacións, Berma. 1933
Na fila superior, o terceiro pola esquerda é Plácido Castro do Río,
delegado galego.

O escritor Xulio Ríos recolle moita máis información sobre este tema no libro "Galicia e a Sociedade de Nacións". Esta é a miña opinión e dígovos que non me vou pensar dúas veces se comprar este libro ou non. Abaixo tedes máis información.

[Esp.]
Antes de la existencia de las Naciones Unidas, como ya saben, existía la Sociedad de Naciones (League of Nations). Pues bien, Galicia fue reconocida como nación por la Sociedad de Naciones en el año 1933 y su participación en ella era con voz propia y diferenciada.

El escritor Xulio Ríos recoge mucha más información sobre este tema en el libro "Galicia e a Sociedade de Nacións". Esta es mi opinión y os digo que no me pensaré dos veces si comprar este libro o no.
Abajo tenéis más información.

[Pt.]
Antes de existência das Nações Unidas, como já sabem, existia a Sociedade de Nações (League of Nations). Pois bem, Galiza foi reconhecida como nação pela Sociedade de Nações no ano 1933 e a sua participação nela era com voz própia e diferenciada.

O escritor Xulio Ríos recolhe muita mais informação sobre este tema no livro "Galiza e a Sociedade de Nações". Esta é a minha opinião e digo-lhes que não me pensarei duas vezes se devo comprar este livro ou não.
Abaixo tendes mais informação.


Xulio Ríos: http://www.galegos.info/xulio-rios
Im-pulso: Galicia reconocida como nación en 1933: http://im-pulso.blogspot.com.es/2006/11/galicia-ya-fue-reconocida-como-nacin-en.html
Catro ligazóns distintas onde comprar o libro: http://www.todoebook.com/GALICIA+E+A+SOCIEDADE+DAS+NACI-C3-B3NS-LibroEbook-9788498659511.html (eBook)
http://www.amazon.es/Galicia-Sociedade-Nacions-Xulio-R%C3%ADos/dp/8471548399
http://librosbajodemanda.elcorteingles.es/detalle.aspx?isbn=9788471548399
https://www.tirant.com/libreria/libro/galicia-e-a-sociedade-das-nacions-9788471548399